Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Holidaylink bv of rechthoudende derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de Website en de verschillende pagina’s en toepassingen die u op de site raadpleegt, zijn van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Holidaylink geeft geen garanties omtrent het slagen van deelnemers. Zij sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie in advertenties van haar deelnemers of die van collega organisaties. Holidaylink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (het gedrag van) deelnemende personen, huisdieren en/of (schade aan) aangeboden accommodaties.

Holidaylink levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Holidaylink de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De Website bevat ook hyperlinks naar Websites of pagina’s van derden, of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het staat u vrij om die Websites te bezoeken. Holidaylink treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen u en die derden, tenzij expliciet anders vermeld. Het plaatsen van links naar deze Websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Holidaylink verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze Websites.

Holidaylink kan tegenover wie dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit de toegang tot of het gebruik van de informatie op deze Website en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen of van een andere site, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Websites, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. Holidaylink geeft ook geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft en ze biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.
De inhoud van de site van Holidaysitting kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

 

Privacybeleid
Holidaylink verwijst naar zijn uitgebreid privacybeleid opgenomen op zijn website.